Program for 1. halvår 2018

Hent programmet som pdf fil her
Tirsdag 9. januar :Foredrag v/ Per Andersen

Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har levet i 1900-tallet.
Kilderne er ofte nogle andre end dem, man normalt bruger som slægtsforsker, og man er ofte nødt til at lege detektiv også. Jeg gennemgår de vigtigske værktøjer for 1900-tallet og giver mange eksempler på, hvordan de anvendes.

Tirsdag 16. januar : Tema : Dansk Vestindien del 1
Fort Christian i Charlotte Amalie, St. Thomas
Tirsdag 23. januar Slægtscafe: En nød du ikke kan knække.

Hvem har et godt råd?

 Tirsdag 6. februar Foredrag v/ Jørgen Mikkelsen:Købstæderne og deres arkiver

Endnu i 1801 havde de tre største danske købstæder kun 5-6.000 indbyggere, mens næsten halvdelen  havde mindre end 1.000. Men selv om en del købstæder var mindre end store landsbyer, adskilte købstæderne sig  markant fra landsognene. For det første  udgjorde en købstad en selvstændig administrativ enhed med egne embedsudøvere (f.eks. borgmestre, kæmnere og takserborgere) og egen domstol og politimyndighed (varetaget af byfogeden). For det andet søgte statsmagten lige fra 13-1400-tallet til 1857 at håndhæve det grundlæggende princip, at handel, håndværk, søfart og andre forarbejdnings-, transport- og serviceerhverv hørte hjemme i købstæderne, mens landdistrikterne måtte klare sig med landbrug og evt. fiskeri. Der var dog mange udtagelser fra dette princip. I foredraget vil jeg give en karakteristik af sociale, økonomiske og administrative forhold i danske købstæder, navnlig i 17-1800-tallet, samt præsentere nogle af de vigtigste arkivalske kildetyper til købstadshistorie. Det drejer sig især om indholdet i rådstue- og byfogedarkiver, men (stift)amtsarkiver vil også blive berørt –ligesom arkiverne fra Danske Kancelli,
Rentekammeret og Kommercekollegiet m.m.

Tirsdag 13. februar :Generalforsamling
Tirsdag 20. februar : Vi hjælper hinanden
Tirsdag 6. marts Foredrag v/ Jacob Hejmdal Gren: DNA i
slægtsforskning

Tirsdag 13. marts

INTET
AFTENMØDE

Udflugt til Slægtsforskernes bibliotek,
Værkstedsgården 15 1.,2620 Albertslund.

Vi mødes kl. 10.45. Tilmelding senest 27.
februar efter først til mølle

Tirsdag 20. marts Tema: v/ Hanne Gejel:

Om modstandsmanden Ejler Frederik
Hurtigkarl- hans liv og bratte død, kun 24 år
gammel

Tirsdag 3. april Foredrag v/ Michael Dupont

Når Døden indtræder: Dødsattester og skifter Hvad sker der, når en person dør? Kom og
hør om dødsattester og skiftesager. Dødsattesterne er en af de kildegrupper, der benyttes mere og mere, og som bl.a. kan give spændende oplysninger om dødsårsag og fødested. Vi skal også se på, hvordan man
finder frem til et skifte, og hvad skifterne indeholder. I skifterne kan man fx få et sjældent indblik i den afdøde og hans families hverdag: Hvilke møbler, tøj og formue havde de. Og hvis man ikke har styr på arvingerne, er det også det rigtige sted at lede.

 Tirsdag 10. april Tema: Dansk Vestindien del 2

 

Tirsdag 17. april En nød du ikke kan knække.

Hvem har et godt råd?

 Tirsdag 1. maj v/alle: En forfader der brød den sociale arv
Tirsdag 8. maj Tema: v/ Susanne P. Andersen:

Tvangsevakuering af Finmarkens befolkning
og Susannes familie

Tirsdag 15. maj Hjælpeaften:

Vi hjælper hinden. Søgning på arkivalieronline

Sommerudflugt til København søndag den 27. maj 2018

Tilmelding på vores mødeaftener på listen i lokalet.

Betaling på bankkonto reg. 9570 konto 0012169701 (husk at skrive navn på indbetalingen)senest d. 15. maj
Tilmelding er bindende.
Pris: kr. 175,- for medlemmer, kr. 250,- for ikke-medlemmer

Vi mødes igen tirsdag 4. september

Tid og sted:
Aftenmøder afholdes tirsdage kl. 19–21 i pensionistcentret, Borgerhuset, Greveager 9, 2670 Greve
Interessegrupper i dagtimerne i borgerhuset eller efter aftale.
Kontingent: Enk. 225 kr. samboende 275 kr. pr. år. Gæster til foredrag 25 kr. pr. gang efter aftale med formanden.