Vedtægter

Vedtægter 2016

VEDTÆGTER FOR SYDKYSTENS SLÆGTSFORSKERFORENING I GREVE

§ 1

Foreningens navn er: SYDKYSTENS SLÆGTSFORSKERFORENING I Greve. Foreningen har hjemsted i Greve.

§ 2

Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede, for ved fælles indsats, oplysende virksomhed og lignende at øge kendskabet til slægtshistorisk arbejde.

§ 3

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og indkaldes skriftligt med mindst 21 dages varsel. Forslag, der ønskes fremlagt på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1.  Valg af dirigent
  2.  Bestyrelsens beretning
  3.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4.  Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
  5.  Valg (se nærmere under § 4)
  6.  Indkomne forslag
  7.  Eventuelt

§ 4

På generalforsamlingen vælges formand og 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen, således at formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen vælger selv næstformand, kasserer og sekretær. Herudover vælges 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant ligeledes for 1 år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg til særlige opgaver. Optagelse og eksklusion af medlemmer kan ske ved bestyrelsesbeslutning, men kan indbringes for generalforsamlingen.

§ 5

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 6

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ændringer i vedtægterne kræver dog 2 tredje dele af de stemmeberettigede fremmødtes stemmer.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, efter samme regler som den ordinære, og holdes når bestyrelsens flertal ønsker det, eller mindst 1 tredje del af medlemmerne skriftligt har anmodet herom.

§ 8

Opløsning af foreningen kan ske, når 2 tredje dele af de stemmeberettigede fremmødte, på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer herfor. Der skal samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle arkiver og aktiver. Fortrinsvis til støtte af Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger.

Således besluttet på den stiftende generalforsamling den 24/2-1994

Vedtægterne ændret på ordinær generalforsamling den 11. februar 2008

Bestyrelsen udpeger selv kasserer, sekretær og næstformand

Vedtægterne ændret på ordinær generalforsamling den 29. september 2008 

Foreningens navn ændret.

Vedtægterne ændret på ekstraordinær generalforsamling den 16. marts 2009

Tekst i § 4 ændret.

Vedtægterne ændret på ordinær generalforsamling den 13. feb.2012

Tekst i § 3 ændret.

Vedtægterne ændret på ekstra ordinær generalforsamling den 29. februar 2016

tekst i § 4 ændret

Vedtægterne ændret på ekstraordinær generalforsamling den 10. oktober 2016

Foreningens navn og hjemsted ændret